User Agreement

Artikel 1 Definities

 1. Indieplant BV, hierna te noemen Indieplant: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Trompet 14B, 1601MK te Enkhuizen.
 2. Website: de website van Indieplant: www.indieplant.com en diens subdomeinen (waaronder maar niet uitsluitend backstage.indieplant.com).
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Indieplant een overeenkomst heeft gesloten.
 4. Consument: de klant in hoedanigheid van natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Indieplant, waarbij Indieplant zich verbindt tot de ter beschikkingstelling van software en informatie (waaronder maar niet uitsluitend trainingen en cursussen) voor de ondersteuning voor de ontwikkeling van de muziekcarrière van de klant.
 6. Webruimte: het gedeelte van de website waartoe de klant middels de aan hem verstrekte inloggegevens toegang heeft tot de dienstverlening van Indieplant.
 7. Serviceovereenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Indieplant, waarbij Indieplant zich verbindt tot de levering van technische ondersteuning ten aanzien van de ontwikkeling en hosting van de applicaties.
 8. Schriftelijk: in deze algemene voorwaarden wordt onder schriftelijke communicatie tevens verstaan langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de klant en Indieplant, alsmede op een eventueel gewijzigde overeenkomst als bedoeld in artikel 5.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien het bepaalde in de overeenkomst, dan wel de serviceovereenkomst strijdig is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst respectievelijk de serviceovereenkomst.
 5. Van bepalingen in de overeenkomst, de serviceovereenkomst of deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 6. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Op verlangen van de wederpartij is Indieplant dan wel de klant verplicht in onderhandeling te treden ten einde een redelijke vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod en iedere offerte is vrijblijvend.
 2. Kennelijke vergissingen in het aanbod op de website of in de door Indieplant verstrekte offerte binden Indieplant niet.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Indieplant de bestelling van de klant schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Een serviceovereenkomst komt - onafhankelijk van de overeenkomst als bedoeld in art. 1.5 - tot stand door de schriftelijke bevestiging van Indieplant.

Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst

 1. Indieplant verbindt zich jegens de klant tot het middels de webruimte ter beschikking stellen van software en informatie waarmee de klant kan werken aan zijn muziekcarrière. Indieplant verzorgt eveneens de hosting van deze applicaties.
 2. De inhoud van de overeenkomst, respectievelijk de serviceovereenkomst wordt beheerst door het bepaalde in de orderbevestiging en deze algemene voorwaarden.
 3. Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden zal Indieplant gedurende de looptijd van de overeenkomst de webruimte ter beschikking stellen van de klant. De klant heeft toegang tot de webruimte middels de daartoe geregistreerde gebruikersnaam en het wachtwoord.
 4. Indieplant is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de betaling van het in artikel 7.1 en 8.2 bedoelde bedrag is voldaan.
 5. Een tussen partijen gesloten serviceovereenkomst geeft de klant het recht op persoonlijke ondersteuning ten aanzien van de door hem afgenomen diensten. De hierbedoelde ondersteuning bestaat uit telefonische, dan wel middels het berichtensysteem op de website van Indieplant aangeboden, support.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. De klant kan de overeenkomst gedurende de looptijd daarvan wijzigen door afzonderlijke aanschaf van door Indieplant binnen de webruimte ter beschikking gestelde lidmaatschapsvormen, producten, cursussen en overige diensten.
 2. Een wijziging van de overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wijziging door Indieplant schriftelijk is bevestigd.
 3. Een wijziging van de overeenkomst kan tot gevolg hebben dat de door de klant verschuldigde abonnementskosten met onmiddellijke ingang worden gewijzigd.
 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 is Indieplant gerechtigd vooruitbetaling van de door de klant verschuldigde betaling te bedingen, voor zover deze betaling betrekking heeft op de wijziging.

Artikel 6 Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van één jaar en wordt - behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel - na verloop van de overeengekomen duur voor opnieuw dezelfde duur, doch voor ten hoogste één jaar, stilzwijgend verlengd, tenzij de klant uiterlijk één maand vóór verstrijken van de overeengekomen duur, de overeenkomst schriftelijk opzegt.
 2. In afwijking van lid 1 wordt de overeenkomst met de consument na verstrijken van de overeengekomen duur, voor onbepaalde tijd verlengd. De consument kan de stilzwijgend verlengde overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Elke opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op serviceovereenkomsten.

Artikel 7 Rechten en verplichtingen van de klant

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de klant, voordat hij aanspraak maakt op toegang tot de webruimte en uitvoering van de overeenkomst, gehouden naar evenredigheid van de overeengekomen prijs, de abonnementskosten voor het eerste jaar middels vooruitbetaling te voldoen.
 2. De klant ontvangt inloggegevens voor toegang tot de webruimte ten behoeve van de eigen ontwikkeling van de applicatie en gebruik van de ondersteunende diensten van Indieplant. De klant is verplicht de door Indieplant verstrekte inloggegevens geheim te houden. Alle handelingen die op de account van de klant worden verricht, worden hem toegerekend.
 3. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en de bevoegdheden met betrekking tot de door Indieplant middels de webruimte aangeboden programmatuur en overige dienstverlening die volgens het bepaalde in onderstaande leden van dit artikel uitdrukkelijk aan hem worden toegekend. De klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
 4. Het is de klant verboden de programmatuur en of welke beschikbaar gestelde inhoud te wijzigen, te kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen.
 5. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan de programmatuur ter beschikking van derden te stellen, ook niet indien deze derden de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de klant gebruiken.
 6. Indien Indieplant door middel van technische maatregelen de programmatuur heeft beveiligd is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.
 7. De klant vrijwaart Indieplant voor alle aanspraken van derden wegens het gebruik van de door Indieplant ter beschikking gestelde programmatuur en overige dienstverlening.
 8. De klant verplicht zich ertoe de programmatuur te allen tijde in overeenstemming met de daarbij beschikbaar gestelde instructies te gebruiken. De klant wordt geacht te weten of te kunnen weten dat onoordeelkundig gebruik van de programmatuur schade aan zijn applicatie kan veroorzaken.

Artikel 8 Prijzen en betalingen

 1. De klant is uit hoofde van de overeenkomst de in de orderbevestiging vermelde prijzen verschuldigd.
 2. De klant is verplicht de abonnementskosten van het eerste jaar middels vooruitbetaling te voldoen.
 3. Door de klant verschuldigde betalingen, anders dan bedoeld in lid 2 van dit artikel, dienen maandelijks middels automatische incasso te worden voldaan.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle door Indieplant vermelde bedragen exclusief btw.
 5. Bij het sluiten van de overeenkomst geeft de klant Indieplant een machtiging tot automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk een andere betaalwijze is overeengekomen. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de klant niet gerechtigd tot intrekking van deze machtiging. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden geïncasseerd is Indieplant gerechtigd de klant administratiekosten in rekening te brengen.
 6. Indien een verschuldigde betaling meerdere malen niet automatisch kon worden geïncasseerd is de klant op vordering van Indieplant verplicht de betaling, inclusief wettelijke rente en administratiekosten per overboeking te verrichten.
 7. Door de klant verschuldigde betalingen die niet middels automatische incasso geschieden, dienen te worden voldaan binnen de factuur gestelde termijn, op de door Indieplant voorgeschreven wijze.
 8. Indien Indieplant een verschuldigde betaling van de klant niet tijdig heeft ontvangen is de klant van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt is de klant wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend vanaf de dag dat het verzuim intreedt tot de dag dat de volledig verschuldigde betaling, inclusief wettelijke rente en administratiekosten, is voldaan.
 9. Betalingen strekken in de eerste plaats tot vermindering van de kosten, vervolgens tot vermindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 10. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen komen voor rekening van de klant.
 11. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 9 Prijswijziging

 1. Indieplant is gedurende de looptijd van de overeenkomst gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. Indien een prijsverhoging aan de consument wordt doorberekend binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Uiterlijk dertig dagen vóór toepasselijkheid van de gewijzigde kosten wordt de klant van de wijzing in kennis gesteld.

Artikel 10 Opschorting

Indien tijdige betaling achterwege blijft behoudt Indieplant zich het recht voor de dienstverlening jegens de klant op te schorten door hem met onmiddellijke ingang de toegang tot de webruimte te ontnemen en alle overige dienstverlening te staken. De opschortingstermijn duurt voort tot het moment dat Indieplant de volledig verschuldigde betaling van de klant heeft ontvangen.

Artikel 11 Onderhoud

 1. Indieplant of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zijn te allen tijde bevoegd de website en de webruimte tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar hun oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de dienstverlening, website of servers.
 2. De klant kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade als gevolg van de in dit artikel vermelde toegankelijkheidsbeperkingen van de webruimte.
 3. Niet dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden op tijdstippen waarop de klant daarvan de minste last ondervindt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Indieplant niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen, gevolgschade, geleden verlies en gederfde winst.
 2. Indieplant en derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg tekortkomingen in de beschikbaar gestelde programmatuur, storingen die daarin optreden en de deugdelijke werking van de voorzieningen binnen de webruimte beïnvloeden, alsmede voor ontoegankelijkheid van de applicatie, de webruimte.
 3. Indieplant is niet aansprakelijk voor dataverlies, ontstaan door welke oorzaak dan ook.
 4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2 is Indieplant niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens. Indieplant is niet gehouden zich ervan te vergewissen welke gegevens en informatie de klant aan zijn applicatie toevoegt of wijzigt of doet toevoegen of wijzingen. Voor de onrechtmatigheid van de hierbedoelde gegevens en informatie is Indieplant nimmer aansprakelijk.
 5. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel is de aansprakelijkheid van Indieplant te allen tijde beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de klant aan Indieplant betaalde vergoedingen exclusief omzetbelasting.

Artikel 13 Artiestennaam en beeldmateriaal

De klant geeft Indieplant het recht om de artiestennaam van de klant en beeldmateriaal, waaronder logo en foto’s van de artiest waar de klant de gebruiksrechten van heeft, te gebruiken voor promotionele doeleinden ten behoeve van de promotie van zowel Indieplant als de artiest. Indieplant is de klant geen vergoeding (financieel of anderzijds) verplicht bij het gebruik van de artiestennaam of het beeldmateriaal. Indieplant is niet verplicht de klant op de hoogte te brengen van het gebruik de artiestennaam of het beeldmateriaal maar zal waar mogelijk de artiestennaam vermelden bij gebruik van beeldmateriaal van de artiest.

Artikel 14 Intellectueel eigendom

Alle rechten op ter beschikking gestelde programmatuur, alsmede de informatie op de website en de voorzieningen binnen de webruimte berusten uitsluitend bij Indieplant danwel bij derden. Alle auteursrechten en rechten van intellectueel eigendom worden voorbehouden.

Artikel 15 Slotbepalingen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de klant en Indieplant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan zijn partijen – alvorens een beroep te doen op de rechter – verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij een dwingende wettelijke regeling anders voorschrijft is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Indieplant bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. Indieplant is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking.